(( فرم عضویت ))
                                                                                                                                                                                                                                                                       

  نام :* نام خانوادگی:*
 کد ملی :* کد پرسنلی :*
 شماره شناسنامه:* سال تولد :*               
 میزان تحصیلات :* نام پدر:*
 محل خدمت :* نوع استخدام :*
 تلفن همراه :* محل سکونت:                 اختیاری
 تلفن منزل : شماره حساب:*                
سابقه کار  :* جنسیت :*                
 
پیام های خطا :
ثبت نام                          (( فیلد های ستاره دار الزامی می باشد ))
       

1-    بر اساس مصوبه مورخ 1392/03/05 شورای اسلامی شهر مشهد، به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان شهرداری مشهد و واحد‌های تابع در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی و ارتقای سطح معیشت و تامین آتیه مالی کارکنان شهرداری و خانواده ایشان، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد تاسیس شده است.

2-       با توجه به مصوبه فوق الذکر، ماهیانه 3 درصد از حقوق مبنای اعضای صندوق توسط شهرداری کسر و جهت سرمایه‌گذاری در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد به آن موسسه پرداخت خواهد شد. ضمنا طبق مصوبه شورا، شهرداری معادل همان مبلغ به نام عضو، نزد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری واریز می نماید.

3-    در صورتی که به هر دلیلی از جمله فوت، بازنشستگی، اخراج و غیره، ارتباط شغلی کارکنان عضو صندوق با شهرداری قطع شود، اصل وجوه پرداختی آن شخص و سود حاصله ناشی از فعالیت های اقتصادی در قالب عقود اسلامی به ذینفع پرداخت خواهد شد.

تبصره: ادامه عضویت کارکنان بازنشسته شهرداری در صورت پرداخت مبلغ مقرر بلامانع است.

4-    موسسه صندوق ذخیره مجاز می‌باشد که بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا، سود خالص حاصل از فعالیت‌های تجاری را،به اعضا پرداخت و یا در پروژه های جدید اقتصادی از طرف اعضاء سرمایه گذاری نماید. همچنین پس از قطعیت صورتهای مالی و با تشخیص حسابرسان موسسه، صندوق موظف است که کسری یا اضافه‌ی سود را در حساب های اعضا اعمال و سپرده و سود حاصله را بروز نماید.